Werken en behoud

In onze regio werken we aan ‘goed werk & goed werkgeverschap’, aan vitale organisaties en vitale medewerkers. Dat doen we op twee manieren: het verhogen van de energiebronnen door het versterken van medewerkers én het verminderen van de stressbronnen door aanpakken en voorkomen.

Onze ambitie

Onze ambitie is het creëren van aantrekkelijke werkgemeenschappen in de regio. Een gemeenschap waarin zorgprofessionals zich thuis en gewaardeerd voelen en vanuit verbondenheid duurzaam meedoen. We werken aan een positief organisatie-klimaat waar ‘meer ruimte en waardering’ is voor zorgprofessionals.

We zitten in een omslag van problemen bestrijden naar het versterken en waarderen van zorgprofessionals. Om de vicieuze cirkel te doorbreken kiezen we voor een én-én aanpak (twee sporenbeleid): problemen aanpakken en tegelijk werk maken van duurzame oplossingen.

Het tweesporenbeleid richt zich op:  

  • Verhogen van werkplezier, vitaliteit en gezondheid van zorgprofessionals.
  • Verminderen van werkdruk, uitval en uitstroom.

 

We hanteren bij het twee sporenbeleid de ontwikkelingsgerichte benadering en investeren in het integraal ontwikkelen en versterken van zorgprofessionals, teams en organisaties.

Op basis van én-én aanpak en de ontwikkelingsgerichte benadering hebben we meerjaren speerpunten geformuleerd, waarmee we de komende periode aan de slag gaan.

Kompas 'goed werk & goed werkgeverschap'

‘Applaus is niet genoeg’, aldus Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in haar advies aan het ministerie van VWS. De RVS pleit voor ‘meer waardering’ van zorgprofessionals. Ook SER adviseerde eind 2020 het ministerie en pleitte vooral voor ‘meer ruimte’ voor de zorgprofessionals. Wij hebben de bevindingen gecombineerd tot ‘meer ruimte en waardering’ voor zorgprofessionals. We hebben op basis van deze en andere rapporten en adviezen het kompas voor ‘Goed werk & goed werkgeverschap’ ontwikkeld. We hebben de huidige situatie in de zorgsector verkend en geanalyseerd. We hebben een visie ontwikkeld en de visie en de analyse vertaald naar de gewenste situatie met speerpunten voor 2021-2023.

Met het kompas kun je verkennen hoe je weer de balans tussen systeem- en leefwereld herstelt en een kanteling maakt van een negatieve () naar een positieve spiraal (+). samen Voor Betere Zorg faciliteert deze regionale beweging ‘goed werk & goed werkgeverschap’ om te komen tot vitale organisaties & vitale medewerkers.

Netwerk ‘goed werk & goed werkgeverschap’

Het werken met het kompas ‘goed werk & goed werkgeverschap’ heeft inhoudelijke en procesmatige aspecten. We gaan ontwikkelingsgericht aan de slag en staan stil bij het ontwikkelproces en de processtappen in de organisaties en in de regio. In het netwerk delen we telkens de ervaringen van het actieleerproces (de ‘gezamenlijke reis’) met elkaar en zo leren we van elkaars ervaringen. De data van de bijeenkomsten van het netwerk zijn terug te vinden onder Evenementen.

Masterclass ‘goed werk & goed werkgeverschap’

In het kompas ‘Goed werk & goed werkgeverschap’ zijn naast processtappen ook een aantal inhoudelijke speerpunten voor de komende jaren geformuleerd. Inspiratie is de motor voor verandering. Om te inspireren organiseren we rondom de speerpunten meerdere masterclasses per jaar. De data voor deze masterclasses zijn terug te vinden onder Evenementen.

Netwerk verzuimaanpak

Verzuim was altijd al een aandachtspunt in de zorgsector. Door het coronavirus is het verzuim verder toegenomen. De druk op de sector neemt toe en het verzuim stijgt. Vooral de mentale gezondheid blijft een belangrijk speerpunt.

In het netwerk verzuimaanpak staan we stil bij de aanpak van verzuim in de organisaties van onze regio en we delen ervaringen met elkaar. De data van de bijeenkomsten van het netwerk zijn terug te vinden onder Evenementen.

STERK IN JE WERK WEEK

Van 15 t/m 19 november 2021 vond de STERK IN JE WERK WEEK plaats. Deze week organiseren we voor én met zorg- en welzijnsorganisaties in Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. De week geeft de vitaliteit van medewerkers een flinke boost. De activiteiten dragen bij aan ontspanning, werkplezier, vitaliteit, ontmoeting, ontwikkeling en beroepstrots. Neem voor meer informatie contact op met Marit Swart, communicatieadviseur en projectleider Sterk in je Werk-Week.

Flexibele arbeidsmarkt en ZZP

Er is een mismatch van vraag en aanbod van arbeid op de arbeidsmarkt voor de zorgsector. De werkgevers in de KAM-regio willen flexibilisering van arbeid met een gezonde verhouding tussen vast en flexibiel, volgens de wettelijke eisen en tegen redelijke tarieven. Ze willen regie op flexibele inzet en willen daarbij een tweesporenbeleid voeren: stimuleren loondienst via goed werkgeverschap en stroomlijn van de flexibele inzet van ZZP. 

Veel zorgprofessionals kiezen voor ZZP-schap. Dit brengt voor zowel werkgevers als ZZP’ers kosten en risico’s met zich mee. De werkgevers in de regio KAM willen meer regie op de inzet van ZZP. Een regionaal netwerkplatform voor de bemiddeling van ZZP kan hiervoor een oplossing zijn.  Een aantal organisaties in de regio verkennen in samenspraak met VBZ de mogelijkheden.

Vitaliteitsprogramma ‘Sterk in je Werk’

Professionals in zorg en welzijn zetten zich met hart en ziel in voor anderen. Als de werkdruk hoog oploopt, kan stress de overhand krijgen. Dan vermindert het werkplezier, raken medewerkers overbelast en vallen ze eerder uit door gezondheidsklachten. Daarom is het voor zorg- en welzijnsorganisaties van groot belang dat hun medewerkers met plezier en gezond aan de slag blijven. Het ministerie van VWS ondersteunt werkgevers en werknemers hierbij met de campagne ‘Sterk in je werk’. 

In de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM) is voor zorg- en welzijnsprofessionals een vitaliteitsprogramma opgezet waar zorg- en welzijnsmedewerkers aan mee kunnen doen. Het vitaliteitsprogramma bestaat uit workshops, een vitaliteitsscan en vitaliteitscoaching. Ook uw organisatie kan via dit programma de vitaliteit en veerkracht van medewerkers verbeteren.

Mireille de Goede

Mireille de Goede

Adviseur Behoud en Vitaliteit