Privacy statement

De vereniging samen Voor Betere Zorg is een interactief strategisch netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Samen hebben wij een gedeelde ambitie: de best mogelijke zorg en ondersteuning realiseren voor de inwoners in onze regio. Dit doen wij door samen op te trekken in projecten, netwerken/platforms en programma’s. Waar het samen beter kan en sterker wordt, doen wij het samen. 

samen Voor Betere Zorg gaat zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan geldende (privacy)wetgeving en aan gedragscodes die daar branchebreed nadere invulling aan geven.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Stg. Bureau VBZ zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
Stg. Bureau VBZ verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van salarisadministratie, personeelsadministratie, relatiebeheer leden, leveranciers en nieuwsbrieven.

Bewaartermijn

Stg. Bureau VBZ zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

samen Voor Betere Zorg verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, geslacht, werkgever, functie, adresgegevens werkgever, telefoonnummers, e-mailadres.

De categorieën van verwerkingen zijn:

  • Organisatie
  • Personeelsadministratie
  • Klanten en Leveranciers
  • ICT en beveiligingstoepassingen
  • Dienstverlening en registratie

samen Voor Betere Zorg kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.

samen Voor Betere Zorg kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. samen Voor Betere Zorg informeert de betrokkene hierover.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert samen Voor Betere Zorg de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Bewaartermijn

samen Voor Betere Zorg zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Wijziging privacyverklaring

samen Voor Betere Zorg behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg regelmatig deze website om de actuele privacyverklaring in te zien.

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om samen Voor Betere Zorg  te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient samen Voor Betere Zorg de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. samen Voor Betere Zorg zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen of klachten, neem dan contact met ons op via:

samen Voor Betere Zorg
Leidsevaart 582
2014 HT Haarlem
023-5322151
vbz@vbzkam.nl