Donderdag 26 augustus | 2021

Veilige zorgrelatie: het waarschuwingsregister

Veilige zorgrelatie: het waarschuwingsregister

Sinds enkele jaren is er een landelijk waarschuwingsregister voor medewerkers die zijn ontslagen bij zorgorganisaties wegens grensoverschrijdend gedrag.

In de KAM-regio is er geen deelname aan dit register geadviseerd, omdat het een vorm van schijnveiligheid kan oproepen. Daarnaast hebben onze zorgorganisaties in bepaalde sectoren, waaronder VVT, een eigen systeem ontwikkeld.

Evaluatie

Ministerie van VWS heeft het afgelopen jaar onderzoek naar en een evaluatie gedaan van het Waarschuwingsregister. Hun conclusie was dat het ontbreekt aan een wettelijke basis in overeenstemming met Europees recht om een waarschuwingsregister te kunnen verplichten. Verder zijn zorgorganisaties overwegend positief over een waarschuwingsregister als instrument, maar tegelijkertijd zijn er kanttekeningen en inhoudelijke knelpunten dat het draagvlak voor het huidige register te gering is. Er is behoefte aan een uitgebalanceerd set aan samenhangende instrumenten, waaronder VOG, BIG met tuchtrecht, WKKGZ met vergewisplicht en referentiecheck.

Ontwerpcriteria

Immers, er blijft de behoefte bestaan aan een effectief en efficiënt instrumentarium voor een veilige zorgrelatie.

Tijdens een invitational ‘Veilige Zorgrelatie’ op 29 juni jl is gezocht naar een gedragen set aan ontwerpcriteria voor dit instrumentarium, met een goede verdeling tussen wat de overheid kan doen en wat de sector zelf kan doen.

Er blijken geen partijen te zijn waarbij uitvoering van het register een hoge prioriteit heeft. Ondanks dat er wel veel draagvlak is voor het zoeken naar een oplossing en geschikt instrument. Begin september komt er een verslag van de evaluatie die heeft plaatsgevonden en deze zal zijn weerslag vinden in een kamerbrief.